در ۵ سال پیشرفته انصافاً خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده بسازید! (گزارش تصویری)
پیتر چاکواری ۵ سال را صرف تحمیل ماموریت ای به تماس گرفتن Tiny Wasteland کرده است.