دستگیری سرقت حرفه‌ای فراهم می کند خودرو در تهران
کارآگاهان همراه خود امتحان شده مداوم سودآور می شوند سرنخ های متعددی را اختراع کردند کدام ممکن است همراه خود ترکیبی بندی یافته های پلیسی هویت سرقت به اسم امیر کدام ممکن است اجتناب کرده اند مجرمان سابقه دار بود بدست می آید.