دستگیری ۱۳۲ متخلف میراث باکلاس گلستان / اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط ۲۰ تجهیزات فلزیاب – جهیزیه | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، رحمان فرمانی شامگاه سه شنبه در ترکیبی خبرنگاران گفت: در راستای اجرای وظایف محوری یگان ایمنی میراث باکلاس، سال قبلی ۱۳۲ نفر به حفاری غیرمجاز، کسب، کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تجهیزات های فلزیاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تخریب متهم شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز غیرمجاز دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت تشکیل پرونده به مراجع قضایی راه اندازی شد شدند.

رئیس اداره میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گلستان علاوه بر این اجتناب کرده اند اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط ۲۰ تجهیزات فلزیاب در سال ۱۴۰۰ در استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: نیروهای ایمنی اجتناب کرده اند میراث باکلاس استان همراه خود همکاری نیروی انتظامی ۹ تجهیزات فلزیاب اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط کردند. فلزیاب های مرتبط همراه خود پلیس بار ۱۱ تجهیزات را در اتصال همراه خود کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا فلزیاب در فرمان توقیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقیف کردند.

وی افزود: نیروهای یگان ایمنی همراه خود همکاری دوستداران میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عملیاتی به صورت جداگانه در سال قبلی ۲۹ مورد حفاری غیرمجاز در مناطق سند شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند نشده استانداری اختراع کردند.

۴۳ تأثیر تاریخی در گلستان اختراع شد

ورمانی در شکسته نشده اجتناب کرده اند اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط ۴۳ تأثیر تاریخی توسط یگان ایمنی باکلاس استان گلستان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

سرپرست اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گلستان تاکید کرد: ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت اجتناب کرده اند میراث تاریخی منصفانه تعهد همگانی است به همین دلیل همه افراد باید در امتداد طرف اداره کل میراث باکلاس باشند به همان اندازه اجتناب کرده اند آسیب های درمورد به این میراث ارزشمند جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: نیروهای یگان ایمنی میراث باکلاس در فرمان به صورت در یک روز واحد زمانی بر توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بناهای تاریخی استانداری نظارت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات تخلف برای عجله پیگیری تبدیل می شود.