دعای روز دهم ماه مبارک رمضان / مرا بین محافظت + فیلم قرار بده


به گزارش خبرنگار بخش قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت خبرگزاری فارس، دعای در زمان حال گرانقدر در دهمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان همراه خود نوای حسین یزدان بنا برگزار تبدیل می شود.

به تماس گرفتن خدا

خدایا مرا در آن اجتناب کرده اند توکل کنندگان قرار ده
خداوند مرا {در این} ماه اجتناب کرده اند امانتداران قرار دهد

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا اجتناب کرده اند برندگان شخصی قرار ده.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید صالحان را نزد شخصی نگه دار

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا اجتناب کرده اند نزدیکان شخصی قرار ده
را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا به شخصی نزدیکتر کن

ب .
به نفع جویندگان هدف

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید