دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان / اوقات شرعی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، روزهای شرعی شانزدهمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان مصادف همراه خود دوشنبه ۳۰ فروردین ماه در افق تهران به رئوس مطالب زیر است:

اوقات شرعی همانطور که صحبت می کنیم تهران:

اذان صبح ۰۴:۵۹

{طلوع آفتاب} ۰۶:۲۸

ظهر اذان: ۱۳:۰۴

اذان مغرب ۱۶:۴۵

شب آفتاب ساعت ۱۹:۴۰

اذان مغرب ۱۹:۵۹۴

عشاء اذان ۲۰:۴۹۴

Midnight Canon 00:19

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

به تماس گرفتن الله الرحمن الرحیم

خدایا شناخته شده شود در آن برای تایید صالحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوبیا در آن اسکورت فاسق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اونی در آن رحم از گرفتن برای اسکان من می خواهم انتخاب هر دو برای او دنیاها.

خداوند مرا {در این} ماه یاری دهد به همان اندازه همراه خود صالحان همراهی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او دوری کنم. خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رحمت شخصی مرا {در خانه} صلح همراه خود خدای شخصی قرار ده آه باید خدای جهانیان.