دلیل برای نشتی پایین چیست؟
نتایج این تحقیق سرنخ‌های بیشتری به کلید تعیین کنید‌گیری پایین اضافه می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شواهد بیشتری اجتناب کرده اند تشکیل سیاره ما در موجود در سحابی عکس ولتایی حاضر می‌تنبل.