دورترین کهکشانی کدام ممکن است تاکنون اختراع شده است
Galaxy HD1 پس اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰۰ ساعت رصد آسمان همراه خود تلسکوپ‌های سوبارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویستا، تلسکوپ‌های فروسرخ بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلسکوپ فضایی اسپیتزر اختراع شد.