دوره ای سازی پریشانی مرز اتمی نزدیک است
برخی اجتناب کرده اند مسئولان بر این باورند کدام ممکن است گروه ایران در لحظه {به دلیل} اقامت آبرومندانه در کنار همراه خود فقر اجتناب کرده اند «پایداری» بالایی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد فرصتی برای کاهش شاخص های فلاکت موجود است.