دومین روز اجتناب کرده اند آلوده ترین شهرهای جهان (عکس)
تهران برای دومین روز متوالی {در میان} آلودگی از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار فراوان فرو گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص آلودگی پایتخت طی ۲۴ سال قبلی به عدد ۳۳۲ رسیده است. دیروز این شاخص به قاب ۵۰۰ رسیده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود کاهش علاقه مند به به محدوده “مضر” اجتناب کرده اند محدوده “ناسالم” رسیده است با این حال شهر بسته نشد.