دیدار جلب توجه بیگمن جمشیدی همراه خود صدام در زیرزمین (فیلم)
وقتی فریبورها همراه خود صدام عکس می گیرند.