ذخایر سد زیاندرود به ۳۰۸ میلیون مترمکعب رسید


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} وزارت انرژی، احسان الله امینی سرپرست استفاده از را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری اجتناب کرده اند قدرت آبی نمایندگی آب جهان ای اصفهان همراه خود ردیابی به فینال مورد ذخیره آب ۶ سد استان اصفهان به همان اندازه فروردین ماه سال جاری خبر داد. ۴. وی ذکر شد: مخزن سد زاینده رود همراه خود قابلیت روال خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ میلیون متر تاس همانطور که صحبت می کنیم به ۳۰۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی همراه خود دقیق اینکه ذخیره آب در سد سنه رود درست مثل سال قبلی است شکسته نشده داد: ذخیره آب این سد نسبت به بلندمدت (۵۰ ساله) ۶۰ سهم کاهش یافته است است.

امینی همراه خود ردیابی به وضعیت سد کلپایجان ذکر شد: این سد در روز چهاردهم وروردین امسال ۱۹.۵ میلیون مترمکعب ذخیره آب داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت آن در مدت درست مثل سال در گذشته با بیرون تنظیم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته ۳۰ سهم کاهش آرم می دهد. دراز مدت.

سرپرست استفاده از را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری قدرت آبی نمایندگی آب جهان ای اصفهان افزود: ذخایر سد قره آغاش سمیرم همراه خود قابلیت ۲۱ میلیون مترمکعب به بیست میلیون مترمکعب رسیده است.

وی همراه خود دقیق اینکه میزان ذخایر حنای سد سمیرم به همان اندازه همانطور که صحبت می کنیم به ۹.۸ میلیون مترمکعب رسیده است، ذکر شد: کمیت این سد در مدت درست مثل سال قبلی ۱۶.۷ میلیون مترمکعب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به سال قبلی ۴۰ سهم کاهش داشته است. سال High دارای ۵۰ سهم کاهش در تامین آب است.

امینی شکسته نشده داد: سد خمر در تیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرون به همان اندازه همانطور که صحبت می کنیم دارای ۶.۶ میلیون مترمکعب ذخایر آبی بود کدام ممکن است میزان ذخایر این سد نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۳۴ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به معمولی بلندمدت ۳۸ سهم افزایش آرم می دهد. . .

سرپرست استفاده از را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری قدرت آبی نمایندگی آب جهان ای اصفهان ذکر شد: سد باغول واقع در خوانسار هم اکنون حدود ۲ میلیون مترمکعب آب دارد در حالی کدام ممکن است ذخیره آن در سال قبلی ۲.۵ میلیون مترمکعب {بوده است}. بر این ایده کمیت آب سد باغکل نسبت به سال در گذشته ۲۰ سهم کاهش آرم می دهد.

انتهای پیام/۶۳۰۸۶/ج/
این را برای صفحه اول اصرار دهید