رئیس جمهور اجتناب کرده اند اجرای قوانین بودجه ۱۴۰۱ خبر داد
مجلس شورای اسلامی در مونتاژ علنی روز چهارشنبه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم اسفند ماه یکهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی «قوانین بودجه کل ملت برای سال ۱۴۰۱» را تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تأیید شورای نگهبان رسید.