رئیس سازمان امور سینمایی: فقط ۸ درصد مردم تماشاگر ثابت سینما هستند/ ۲۲۵ شهر بالای ۵۰ هزار نفر سینما ندارند.
خزایی با بیان اینکه ترکیه با ۸۰ میلیون نفر جمعیت ۳ هزار سینما دارد اما ایران با همین جمعیت ۶۰ سینما فعال دارد، بازدید و با کمک آنها سینما تاسیس کرد.