رئیس سازمان انرژی اتمی نروژ: این سازمان همچنان به حضور و نظارت بر تاسیسات هسته ای این کشور ادامه می دهد.
محمد اسلامی: در خصوص راکتورهای تحقیقاتی و به ویژه راکتوری که بتواند آزمایش سوخت راکتورهای دیگر را انجام دهد، برنامه ریزی کرده ایم که بر اساس مطالعات انجام شده طی چند هفته آینده، ساخت راکتور تحقیقاتی را در سایت اصفهان به طور رسمی آغاز کنیم. .