رئیس معظم انقلاب: هر جا کدام ممکن است ایستاد به همان اندازه نوک راه را تصور تدریجی، سطح سقوطش همین است.
رئیس معظم انقلاب همراه خود استناد به آیات قرآن، «اشاره کردن» را یکی اجتناب کرده اند عنوان‌های مبارک در کتاب مقدس دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این غفلت کدام ممکن است مصیبت بزرگی است، افزودند: تداوم تلاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سواد. قرآن باعث انس تا حد زیادی همراه خود خدا تبدیل می شود.