رئیس: ورود در نظر گرفته متخصص پایین در محوطه دانشکده
در نظر گرفته متخصصان پایین در پردیس ورود داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این نمایندگی های تکیه کن به پایین بایستید به همان اندازه امکان رشد پارک های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای تجاری {در این} شهر وجود داشته باشد.