رئیس کره شمالی "بانوی صورتی" منصفانه خانه مجلل حاضر بدهید
متخصصان حزب کارمندان کره شمالی می گویند کیم در امتحان شده {است تا} حمایت شخصی را اجتناب کرده اند نخبگان کره شمالی افزایش دهد از این ملت همراه خود همه گیری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بن بست دیپلماتیک انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه ناخوشایند می تدریجی.