رئیس کل بانک مرکزی: بانک ها ۱۰ روزه وام ازدواج را پرداخت کنند/ سقف کارت به کارت و خرید روزانه شهروندان با ایرانیان یکسان است.
علی صالح آبادی با تاکید بر اینکه مردم می توانند هرگونه ناهماهنگی در شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند، گفت: در صورت مراجعه مردم به شعب و داشتن شکایت و استعلام می توانند با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) و یا «شکایات» تماس بگیرند. سامانه رسیدگی»، درخواست ها و شکایات خود را ثبت و بانک مرکزی قطعا این موضوع را پیگیری خواهد کرد.