راهکارهای کاهش تشنگی در ماه مبارک رمضان
پرهیز اجتناب کرده اند مصرف کننده آب خنک در هنگام افطار، مصرف کننده ۸ لیوان آب اجتناب کرده اند افطار به همان اندازه سحر، استفاده اجتناب کرده اند عرقیات طبیعی، خوردن فراوان میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اجتناب کرده اند جمله راهکارهای کاهش تشنگی در ماه مبارک رمضان است.