رای سالن دادگاه داوری بازی در پرونده جودوی ایران به تعویق افتاد
پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۲ ماه، سالن دادگاه داوری برای دومین بار در اسفند ماه سال قبلی گذشته تاریخی ادعا نتیجه رای سالن دادگاه را برای منصفانه ماه تولید دیگری تمدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن بلافاصله نهم فروردین ماه ۱۴۰۱ تصمیم سالن دادگاه صادر شد. داوری برای بازی برای سومین بار تمدید شد.