ربات هایی با الهام از رقص زنبورها
از آنجایی که زنبورهای عسل زبان گفتاری ندارند، اغلب اطلاعات را با حرکت دادن بدن منتقل می کنند. این الگوی حرکتی که به عنوان “رقص چوب” شناخته می شود، می تواند توسط یک زنبور برای اطلاع دادن به سایر زنبورها استفاده شود که منبع غذایی در کجا قرار دارد.