رسانه های آمریکایی از آمار موفقیت آمیز خلبانان جنگنده ایرانی خبر می دهند "تامکت"
خلبانان ایرانی علیرغم مشخصات نسبتاً قدیمی جنگنده F-14، این جنگنده را به خوبی می شناسند و بدنه این جنگنده در طول سالیان گذشته مشابه نمونه اولیه باقی مانده است. علاوه بر این، ایران امتیاز اولین تعقیب هوا به هوای این جنگنده را برای خود محفوظ داشته است.