رقبا جالب سه گروه سراسری برای پرسپولیسی شدن


به آموزش داده شده است فانئوس،

محمدحسین کنی زادگان، شجاع خلیل زاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتضی بورعلی گنجی ادعا کردند کدام ممکن است عاشق پرسپولیس هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند {در این} گروه تفریحی کنند. در بین این سه کنعانی ها شجاع هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه سراسری ثابت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پورعلی گنجی هم در تا حد زیادی اردوها حضور دارد با این حال الان شجاعان مصدوم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پورعلی گنجی هم ذکر شد کدام ممکن است نمی شود لژیون شود. دوم ای با این حال منصفانه بار در لیگ برتر ایران حضور دارد.
چون آن است می فهمید شجاع خلیل زاد مصدوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام {است تا} آغاز فصل جدید لیگ برتر نتواند فوتبال تفریحی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام {است تا} هفته های بلند مدت لیگ برتر بلند مدت را اجتناب کرده اند انگشت بدهد با این حال کنعانی ها در صورت ضرر همراه خود ضرر مواجه نخواهند شد. او قراردادش را تمدید نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدای فصل بلند مدت پرسپولیس را همراهی نخواهد کرد.
همراه خود توجه انداز این ۲ شرکت کننده، قطعا رقبا در جاده دفاعی پرسپولیس دردسرساز تر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید یکی ۲ مدافع این گروه بقا را به رقبای شخصی پاداش دهد.