روسیه روز پنجشنبه شومینه بس بشردوستانه در ماریوپل ادعا کرد


به گزارش خبرگزاری فارس، مسکو روز پنجشنبه در شهر ماریوپل اوکراین برای تخلیه غیرنظامیان شومینه بس بشردوستانه ادعا کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت حفاظت آمریکا (پنتاگون) روز چهارشنبه ذکر شد کدام ممکن است نیروهای روسی در جاری نزدیک کردن به وسط شهر ماریوپل هستند.

موضوع تخلیه ایمن غیرنظامیان اجتناب کرده اند مناطق نبرد یکی اجتناب کرده اند موضوعات بی نظیر مذاکرات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در روزهای جدیدترین {بوده است}.

روسیه معتقد است کدام ممکن است کشورهای غربی در جستجوی رفع مشکلات غیرنظامی در اوکراین نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی دارد اجتناب کرده اند این موضوع شناخته شده به عنوان دستاویزی برای بازاریابی علیه مسکو استفاده تنبل. رسانه های روسی علاوه بر این ویدئوهایی را چاپ شده کردند کدام ممکن است نماد می دهد گروه های مسلح ضد روسیه در اوکراین اجتناب کرده اند غیرنظامیان شناخته شده به عنوان محافظت دفاعی استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خروج آنها اجتناب کرده اند شهرها جلوگیری می کنند.

نظامی روسیه تعدادی از روز پیش ادعا کرد کدام ممکن است مدیریت فرودگاه ماریوپل را به انگشت گرفته است. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه پیشتر گزارش داده بود کدام ممکن است نیروهای روسی خوب فرمانده ارشد ارتش اوکراینی را کدام ممکن است همراه خود لباس غیرنظامی سعی در خطرناک اجتناب کرده اند نزدیکی ماریوپول داشت، دستگیر کرده اند.

انتهای پیام




این را برای صفحه اول هدایت دهید