روسیه: ۲۳۰۰۰ سرباز اوکراینی اجتناب کرده اند تحریک کردن نبرد ها کشته شدند
به آگاه کوناشنکوف، “وزارت حفاظت روسیه داده هایی با توجه به تلفات دقیق در صفوف نظامی اوکراین، گارد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدوران خارجی دارد کدام ممکن است رئیس جمهور اوکراین اجتناب کرده اند ادعا کردن آن به مردمان اوکراین می ترسد.”