زلزله بهبهان منصفانه مبتلا
بر مقدمه ادعا اورژانس، این پایین لرزه کدام ممکن است توسط ساکنان مرزهای استان های خوزستان، کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر بافت شد، در نتیجه مجروح شدن منصفانه نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل مداوا شدن در امکانات سرپایی شد.