زمان چاپ شده «دوران جدید» در ماه مبارک رمضان
علاوه بر این «فاصله جدید هشتگ» هر ساعت شب ساعت ۲۱ از جامعه سه چاپ شده تبدیل می شود.