ساخت ثروت {به سمت} عدالت محوری باشد/ استان زنجان نیازمند ۳۴ هزار میلیارد تومانی است.


مصطفی طاهری مشاور مردمان زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طارم در مجلس شورای اسلامی ذکر شد:لوگو خبرنگار خبرگزاری فارس در زنجان همراه خود دقیق اینکه در صنایع استان در ۲ محور این سیستم ریزی شده است، اظهار کرد: پیش سوراخ بینی انبساط مالی ۸.۷ درصدی در استان در بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} نیازمند این سیستم ریزی است.

مشاور مردمان زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طارم در مجلس شورای اسلامی بدست آوردن به انبساط در بخش را درهم آمدن است ۳۴ هزار میلیارد تومانی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند این میزان ۲ هزار میلیارد تومان در بودجه و سه میلیارد تومان توسط مقامات پیش سوراخ بینی شده است. هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند طریق تسهیلات بانکی حدود ۱۰ میلیارد تومان اجتناب کرده اند مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان توسط بخش مسکن تامین شد، متعاقباً حدود ۲۰ میلیارد تومان باید توسط خریداران به طور قابل توجهی خریداران زنجانی ساکن استان های تولید دیگری تامین شود.

وی همراه خود تاکید بر اینکه میل در همراه خود مناطق محروم است، شکسته نشده داد: دغدغه بی نظیر در بخش ، ساخت ثروت عادلانه است.

طاهری تصریح کرد: اگرچه فریب دادن سرمایه به هر نحوی جذاب است، با این حال شایان اشاره کردن است کدام ممکن است در فریب دادن همراه خود وجود افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال، ثروت توسط دست خریداران محور {می ماند}.

مشاور زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طارم در مجلس شورای اسلامی، meting out ثروت را دغدغه مهمی در بخش اقتصاد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ورزش در بخش های ساخت ثروت در مناطق کشاورزی اجتناب کرده اند جمله بوم گردی، گردشگری، بهبود کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… زیرساخت ها به meting out ثروت {کمک خواهد کرد}.» مزایای آن از یک راه یا دیگری بین مردمان meting out ممکن است.

وی همراه خود تاکید بر عملکرد مسکن در اشتغال، ذکر شد: جدا از اشتغال مورد پیش بینی در بخش مسکن، پیش سوراخ بینی می کنیم در سال بلند مدت بین ۵ به همان اندازه ۶ هزار حرفه {در این} صنعت تحمیل شود به همان اندازه انبساط مالی مورد پیش بینی محقق شود.

نوک پیام / ۷۳۰۴
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید