ساخت سوزوکی گرند ویتارا به قطعا ارزش آن را دارد ۳۳ میلیون تومان
این خودرو ادعا به در بلند مدت ای ۹ چندان در اطراف به بازارهای آسیای میانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای مشترک المنافع صادر شود.