سازمان بازرسی به موضوع اعطای کمک هزینه پرداخت – خبرگزاری مهر ایران و جهاناشکان میرمحمدی، بازرس کل تعاون، کار و امور اجتماعی در این جلسه با اشاره به حضور داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این جلسه، داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند. معاون وزیر، اقدامات این سازمان در خصوص «پایگاه اطلاع رسانی بهزیستی ایران» و بحث های انجام شده در این خصوص بررسی و پیگیری شد.

بازرس کل تعاون، کار و امور اجتماعی بیان کرد: بر اساس اطلاعات ارائه شده در جلسه، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی با استفاده از شاخص های مختلف اقدام به طبقه بندی خانوارها بر اساس توان و اعتبار و پایایی داده های آنها کرد. اخذ شده. انجام دادن، انجام دادن به گونه ای که استفاده صحیح از این داده ها مستلزم همکاری و ارائه اطلاعات از سوی نهادهای مربوطه مطابق با بخش ب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری کشور.

وی ادامه داد: برخی نهادها به داده های مرتبط با شاخص ها نیاز دارند آمار همکاری لازم و موثر را با وزارت کار و امور اجتماعی انجام نداده اند. برخی دیگر از این نهادها نیز اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی قرار نمی دهند تا بتوان با توجه به شاخص های لازم برای تعیین اعشار، وضعیت خانوار را به موقع بررسی کرد.

با توجه به اظهارات میرمحمدی با توجه به تاکید قانون گذار در قانون بودجه امسال این موضوع از سوی سازمان نظارت کشور بر نهادهایی که به انحاء مختلف با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری نداشتند، مطرح شد. است و اطلاعات خود را در «پایگاه اطلاع رسانی رفاهی ایرانیان» به اشتراک نگذاشته اند، الزامی و پیگیری می شود تا ضمن اجرای صحیح قانون بر اساس الگوی صحیح، امکان اظهار نظر در مورد وضعیت انواع عشریه خانوار نیز وجود داشته باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در خصوص دستگاه هایی که اطلاعات خود را به صورت غیر حضوری در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می دهند، بر اساس قانون مندرج در بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه پیگیری های لازم را انجام خواهد داد تا این اطلاعات به صورت آنلاین در دسترس قرار گیرد.

به گفته میرمحمدی، نهادها و مسئولانی که طبق قانون با وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی همکاری نکنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بازرس کل تعاون، کار و امور اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکل شهروندان در رسیدگی به اعتراضات خود نیز گفت: وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی رسیدگی به اعتراضات شهروندان را از منابع مختلف و اخیراً سیستم جدیدی تحت عنوان سامانه پشتیبانی پیاده‌سازی شده است که افراد را قادر می‌سازد با مراجعه به این سامانه وضعیت خود را در رابطه با شاخص‌های مختلف ارزیابی و بررسی کنند و در صورت اعتراض به هر یک از شاخص‌ها می‌توانند آن را پیگیری کنند. ایرادات با مراجعه به مراجع ذیربط و رفع مشکل با به روز رسانی وضعیت خود می توانند از طریق سامانه امکان اظهار نظر مجدد در سامانه را بدهند و در صورت احراز شرایط و داشتن پیش نیاز و شاخص امکان دریافت کمک هزینه در سامانه را داشته باشند. ماه های آینده

میرمحمدی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با پیگیری های وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از منابع مختلف و ایجاد سامانه ای جدید برای اطلاع رسانی به شهروندان از وضعیت اطلاع رسانی خرد خانوارها، شاهد آن باشیم که بخش قابل توجهی از اعتراضات به این موضوع منجر شود. از منابع مختلف مرتبط با شاخص های مربوطه پیگیری شود در دهکبندی، خانوار باید تصمیم بگیرد.

وی گفت: موضوع بلوکه شدن مبالغ واریز شده به حساب برخی خانوارها در اولین اعتراض و عدم امکان برداشت در اختیار آنها نیز در جلسه با معاونت تعاون مطرح شد و این موضوع نیز باید توسط معاونت تعاون حل شود. ستاد هدفمندی یارانه ها.

بازرس کل تعاون، کار و امور اجتماعی در پایان تصریح کرد: برای تعیین تکلیف معترضان، سایر ادارات که وظایفی را که بر عهده آنهاست، باید اقدامات مناسبی را برای پاسخگویی به معترضان به عنوان نمونه انجام دهند. مانند خاص در ارتباط با بحث جدایی خانواده، امری اجتناب ناپذیر است.

در راستای جلسه مذکور، موضوعات دیگری از جمله مسائل فنی مربوط به بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان که در اختیار وزارت تعاون قرار دارد، مطرح و موضوع در دستور کار قرار گرفت. نظارت و تقاضای سازمان بازرسی کل کشور.