ستاره خارجی استقلال راهنمایی تمدید را رد کرد


به آگاه فانئوس،

استقلال پس اجتناب کرده اند جدایی ۲ مدافع برزیلی شخصی همراه خود سیلوا به هماهنگی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شرکت کننده بلندقد همراه خود عقد قراردادی به همان اندازه بالا فصل به این خدمه اتصال. قرارداد سیلوا همراه خود استقلال مراقبت از ۹ مسابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع جام حذفی ۳۰۰ هزار دلار است.

به این انجمن این مدافع پرهزینه ترین شرکت کننده آبی ها شد. با این حال کار کردن خوشایند سیلوا باعث شد به همان اندازه مدیران تجهیزات گلف استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهاد مجیدی قرارداد شخصی را همراه خود این شرکت کننده تمدید کنند.

استقلالی ها راهنمایی ۵۰۰ هزار دلاری برای از سرگیری مدت حضور این شرکت کننده دادند کدام ممکن است مدافع برزیلی این راهنمایی را رد کرد. سیلوا همراه خود ملاحظه به رقمی کدام ممکن است به همان اندازه بالا فصل به دست آورد پیش بینی بیشتری برای فصل بعد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است راهنمایی اولین استقلال را رد کرد.

مدافع استقلال منتظر بالا فصل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت افزایش راهنمایی آبی ها همراه خود این خدمه قراردادش را تمدید خواهد کرد با این حال غیر اجتناب کرده اند این احتمال جدایی زودهنگام او اجتناب کرده اند استقلال موجود است.