سخنگوی کرملین: جنایات جاده بوش "راه افتادن" او / روسیه "ضررهای غول پیکر" تحمل شده است
سخنگوی کرملین علاوه بر این اتهامات علیه روسیه با توجه به بوچا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مناطق اوکراین را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است “وضعیت در اوکراین “نظم یافته” شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اصولاً.”