سربازان اوکراینی زندانیان روسی را اعدام می کنند
شخص عکس ذکر شد کدام ممکن است ظاهراً سرباز روس مجروح باقی مانده است خشمگین است، سپس منصفانه سرباز اوکراینی ۲ بار به اسیر روسی شلیک کرد، با این حال سرباز اوکراینی ۲ گلوله را قبول نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تکان دادن سرباز روسی ۲ گلوله به او شلیک کرد.