سردار سعید محمد: امارات متحده عربی خوب شاهزاده منصوب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بندر، فرودگاه، موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … واقعاً کار می کند / ترکیه استاندار تصمیم گیری کرد، با این حال سرپرست جهان ما هیچ اختیاری ندارد.
وی در نهایت همراه خود خاص اینکه حاکمیت مناطق آزاد باید محور باشد، افزود: امارات خوب شاهزاده تصمیم گیری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار بندر، فرودگاه، موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را انجام می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه استاندار تصمیم گیری کرده است با این حال سرپرست جهان ما. هیچ اختیاری ندارد