سناریوی تکراری هراس علم الهدی/ «شباب» پاسخی به آسیب رسانه ای روزنامه اصلاح طلب است.


به گزارش گروه رسانه های تولید دیگری خبرگزاری فارس، «ملکوت حرام» روی عکس عظیم آیت الله سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد، تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوانی است کدام ممکن است تقریبا تمام صفحه شماره دیروز را در بر گرفته است. . روزنامه سازندگی. سازندگی ارگان مناسب حزب ۲ مقاله {در این} باره چاپ شده کرده است. یکی همراه خود همین عنوان سرزمین های حرام کدام ممکن است همه وقایع درمورد به مشهد اعم اجتناب کرده اند مسابقه فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان را درمورد به حضور آیت الله علم الهدی {در این} شهر از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی. مطلبی همراه خود عنوان غم مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها علم الهدی هم همین را می گوید. همه عامل به محبوبیت خدا برمی گردد!

چیزهای پرت ای کدام ممکن است همه عامل را گیج می تنبل. رئیسی در یک واحد صحنه مرتبط همراه خود علم الهدی در اتصال همراه خود خانوار شخصی به وقایع پاسخ آرم می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور مداومً به جای آن عنوان هر دو عنوان مستعار علم الهدی اجتناب کرده اند عبارت «پدر شوهر رئیس» استفاده می تنبل هر دو رئیسی را صدا می تنبل. “داماد.” به نظر می رسد مانند است چیزی خطا است. علاوه بر این این، هیچ استدلال هر دو حتی قیاسی برای ادعای تأثیر این اتصال خانوادگی بر زاویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها {وجود ندارد}.

روزنامه سازندگی نمی خواست بحث تنبل، تحلیل درستی بنویسد هر دو حتی مشکلی را رفع تنبل. موضوع این رسانه ساده تحمیل رعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس در عالم ارشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جدید است. این دلیل است است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند این نوشته ها اینگونه بالا می یابد: «به نظر می رسد مانند است اختیارات امام جمعه مشهد {در این} شهر همراه خود حضور دامادش در راس قوه مجریه بیش اجتناب کرده اند پیش مرتفع است.» شاید حتی اجتناب کرده اند این پس به جای آن سوال کردن اجتناب کرده اند اعمال مشخص مبانی مشهد، شاهد اجرای مبانی مشهد در شهرهای تولید دیگری خواهیم بود!»

این تعیین کنید اجتناب کرده اند سرمایه گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب، یعنی اعمال نپخته یکی اجتناب کرده اند پوشش های بی نظیر اصلاح طلبان. اینکه افراد اجتناب کرده اند «عالم هدایت» می ترسند. افراد باید اجتناب کرده اند او بترسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را طرد کنند. امام جمعه مشهد در واقع بیش اجتناب کرده اند طیفی کدام ممکن است به آن است تعلق دارد همراه خود اصلاح طلبان {در این} مسیر در کنار است. آیت الله علم الهدی ۹ تنها امتحان شده می تنبل به همان اندازه رسانه های دقیق شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع دینی مورد حمایت شخصی را بازنمایی تنبل، اما علاوه بر این شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدگاه های شخصی را به گونه ای مطرح می تنبل کدام ممکن است اصولاً افراد اجتناب کرده اند آن بیم دارند! او قادر خواهد بود شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی تر رفتار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف بزند با این حال انگار تمایل دارد همه را علیه خودش بچرخاند!

تخلیه دیروز روزنامه سازندگی الگوی ای اجتناب کرده اند تعداد انگشت شماری، اما علاوه بر این یک دسته کامل مقاله است کدام ممکن است در یک واحد دهه قبلی سعی در نابودی دنیای هدی داشته است. با این حال هیچکس موقعیت از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیم امام جمعه مشهد را در حوادث جدیدترین مشهد نمی داند. محل کار علم الهدی نیز کنجکاوی ای به تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه غیر مناسب صحت اطلاعات پیچیده در دنیای آنلاین ما ندارد. شنیده ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است وی در ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان به هیچ وجه در مشهد نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زیارت عتبات عالیات گذشت است.

کلیپی اجتناب کرده اند خطبه های نماز جمعه در مشهد در گذشته تاریخی ۱۴۰۰ (۲ ماه مانده به ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان) کدام ممکن است علم الهدی در آن می گوید: عاشق، محل استادیوم فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه فوتبال.. خیلی اصولاً عاطفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاطفی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مراجع تقلید موظف به خاص این احساسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهرشان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش صدای زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک اقدامات شخص در شرایط عاطفی حرام است. ” ..

شکسته نشده فیلم کدام ممکن است تذکر بی نظیر علم الهدی است اشاره کردن نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار علم الهدی حداقل الان فیلم را همراه خود تذکر بی نظیر شخصی حاضر نکرد. سپس همراه خود قالب سؤالی مبنی بر ممنوعیت تحریک جنسی دختران در برابر این شخص خارجی، این سؤال را مطرح می‌کند: «حالا دختران اجتناب کرده اند تماشای فوتبال محروم شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها اجتناب کرده اند تلویزیون صرف تذکر می‌کنند؟» او در پاسخ می گوید: «مسئولان فوتبال باید به ورزشگاه ها بیایند به همان اندازه محل قرارگیری های حفاظتی برای دختران فراهم کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرگرمی منصفانه شخص پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه سوء استفاده نکنند. دختران باید دفاع کردن شوند، چه چیزی آنها را اجتناب کرده اند دیدن پایین فوتبال باز می دارد، با این حال باید اجتناب کرده اند آنها دفاع کردن کرد. نهاد متولی بهبود بازی مسابقات در ملت پاسخگو برای حمایت اجتناب کرده اند بانوانی است کدام ممکن است به صورت خشمگین فوتبال تماشا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید انجام دهد… ما مسئولیت داریم اجتناب کرده اند تمامی تفریحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی های بانوان {در این} نظام توسط اجزا مذهبی ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کنیم. : مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باید این سیستم ریز باشند خواهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان ما همراه خود مصونیت درست اجتناب کرده اند هر جریان غیرمذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمذهبی می توانند اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریح ​​برخوردار شوند.

خواه یا نه این مشاوره خطا است؟ در واقع کدام ممکن است ۹. جذاب اینجاست کدام ممکن است در یکی اجتناب کرده اند این نوشته‌ها، دیدگاه امام جمعه مشهد نسبت به مشهد، «آرمان‌شهر» است. یعنی این دیدگاه‌ها لزوماً خطا نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً اندیشه‌آل به تذکر می‌رسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره شده است کدام ممکن است امام جمعه مشهد جستجو در تغییر مشهد به «آرمان شهر» است.

اصلاح طلبان نمی خواهند ظاهر شد نسبتاً علم الهدی را ببینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه هیچکس در محل کار آیت الله علم الهدی کمکی به دیدن این مواضع نمی شود.

تأمین: روزنامه جوان

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید