سوئیچ مانترا سال اجتناب کرده اند سربرگ ادارات به بخش کار – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر رضا، قابل انجام است وی همراه خود ردیابی به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم مدیریت همراه خود عنوان «ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی»، ذکر شد: نباید به استفاده اجتناب کرده اند این مانترا عمومی در سربرگ اجرایی بسنده کنیم. با این حال نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات باید همراه خود قابلیت درست برای اجرای مانترا ممکن برای عموم بسیج شوند.

وی همراه خود ردیابی به قابلیت های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص شهرستان بناب ذکر شد: توانمندی های خالص، تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری بناب ممکن است گام های ارزنده ای در نتیجه گیری مانترا سال بردارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا نیازمند حضور سرزنده نمایندگی های داده ها بنیان هستیم به همان اندازه انبساط کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از در حالی کدام ممکن است مسئولان اجتناب کرده اند جایگزین های گردشگری شهرستان پوناب غفلت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} مسئولان در کار کردن شخصی {تجدید نظر} کنند.

مشاور برتر مقامات در شهرستان بناب همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند کم کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم انجام وظایف برخی مسئولان در خصوص استقبال اجتناب کرده اند پروازهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران، افزود: در مبادی درگاه شهر قطعاً سودآور نبودند.

قابل انجام است ذکر شد: من می خواهم اجتناب کرده اند اهالی بناب به سبب کوتاهی ام. کاستی ها اجتناب کرده اند کم کاری برای استقبال اجتناب کرده اند مسافران نوروزی عذرخواهی می کنم.

وی همراه خود تاکید بر لزوم بهبود متوازن در شهرستان پوناب، افزود: شهرستان پوناب در سال های جدیدترین پیشرفت های خوبی در زمینه صنعت داشته است با این حال در بخش هایی شبیه گردشگری همراه خود وجود پتانسیل هایی کدام ممکن است دارد، اجتناب کرده اند نقطه ضعف های قابل توجهی نیز مبارزه کردن می برد. “

وی افزود: در سال جدید باید تمام تلاشمان برای رفع مشکلات بخش ساخت باشد به همان اندازه بتوانیم منویات مقام معظم مدیریت را برآورده کنیم.