شایعات عکس گرفتن در پردیس تکذیب شده است


مطمئنا، خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تهران گزارش داد، در پی تخلیه ویدئویی در دنیای آنلاین ما اجتناب کرده اند عکس گرفتن در پردیس، علی رضا آقاجری، دادستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب این شهرستان همراه خود تکذیب انتساب این فیلم به استان پردس اظهار داشت: راه اندازی شد. برای تصور صحت داستان.

وی اظهار داشت: در تجزیه و تحلیل های {انجام شده} خاص شد این فیلم ربطی به محوطه دانشکده ندارد.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول اصرار دهید