شبح آمریکا: اگر چین اجتناب کرده اند نبرد روسیه حمایت تنبل، تحریم ها اعمال احتمالاً خواهد بودشرمن اظهار داشت: پکن باید اجتناب کرده اند پاسخ هماهنگ غرب به دشواری اوکراین درس بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه باشد کدام ممکن است هرگونه اقدام برای اشغال تایوان باورپذیر نخواهد بود.