شرط اجاره رایگان خانه ۲۰۰۰ متری: سالم زندگی کنید
مرد میانسال: دخترم جای خوبی اومدی. نگران اجاره خانه نباشید. این خانه خاطره پدر و مادر من است. آنها دوست داشتند که بتوانند به نیازمندان رسیدگی کنند و حالا که در جمع ما نیستند، ما خواهران و برادران به دنبال آرامش روح آنها هستیم. تنها شرطی که دارم این است که سالم زندگی کنی، دوست ندارم افراد بی وجدان به این خانه بیایند، اگر این قول را به من بدهی وقتی شرایط زندگیت بهتر شد می توانی در این خانه زندگی کنی.