شناخت بایدن به رکورد جدیدی سقوط کرد
در یک واحد نظرسنجی جدید NBC News، ۵۵ سهم اجتناب کرده اند پاسخ دهندگان گفتند کدام ممکن است کار کردن بایدن شناخته شده به عنوان رئیس جمهور را تایید نمی کنند.