شهر خواهید کرد چه رنگی است؟ (لیست مناسب رنگ های کرونا)
وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت ادعا کرد: بر مقدمه فینال {به روز} رسانی ها انواع شهرهای دارای وضعیت صورتی اجتناب کرده اند ۲۹ شهر به ۲۴ شهر کاهش یافته است است. علاوه بر این حدود ۸۰ سهم شهرهای ملت به رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی هستند.