شیوع حریق در یکی اجتناب کرده اند تأسیسات وزارت حفاظت روسیه – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری اسپوتنیک، فرماندار بلگورود اجتناب کرده اند منقل سوزی در تنظیم یکی اجتناب کرده اند تأسیسات وزارت حفاظت روسیه خبر داد.

اسپوتنیک {در این} خصوص گزارش داد کدام ممکن است به همان اندازه کنون دانش کسب اطلاعات در مورد قربانیان و تلفات این حادثه توسط دست تجزیه و تحلیل است.

شکسته نشده دارد …