صدور هشدار زرد اجتناب کرده اند هواشناسی استان تهران – خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمجتبی جلالی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اجتناب کرده اند صدور اخطاریه زرد در استان تهران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بر ایده این اخطار نیازمند آمادگی افراد برای مقابله همراه خود پدیده های جوی هستیم.

جلالی همراه خود دقیق اینکه اجتناب کرده اند اواخر بلافاصله دوشنبه ۱۵ فروردین به همان اندازه روز جمعه ۱۸ فروردین ماه در استان تهران همزمان رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تگرگ پیش سوراخ بینی تبدیل می شود، تصریح کرد: {در این} صورت ورزش وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم بارشی خواهیم داشت. .

مدیرکل هواشناسی استان تهران ذکر شد: اجتناب کرده اند بعدازظهر چهارشنبه به همان اندازه جمعه در مناطقی کدام ممکن است کشف نشده تگرگ هستند در برخی ساعات رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تگرگ خواهیم داشت.

وی ذکر شد کدام ممکن است احتمال فرار چوب، شکستن به سازه های لحظه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید داربست، محافظت گلخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر سقوط اشیا موجود است. {در این} راستا باید تدابیر خاصی اندیشیده شود.