صفحه بحث های خیریه بازوی اجرایی دانشکده تربت الحیدریه هستند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تربت حیدریه، عباس خاشی سیوکی رئیس دانشکده تربت حیدریه امشب در مراسم تجلیل اجتناب کرده اند خیرین بنیاد خیریه در دانشکده تربت الحیدریه کدام ممکن است به رویداد ۱۳۸۸ برگزار شد، ذکر شد: کمک های خیرین “روز آموزش برتر.. مدیران این دانشکده. این بدان معناست کدام ممکن است اگر چنین موسسه ای وجود نداشت {به دلیل} وجود چنین بزرگانی شاید این دانشکده در متعدد اجتناب کرده اند جنبه های آموزش برتر فوق العاده عقب بود.

وی افزود: نامگذاری سالروز ولادت همراه خود سعادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) شناخته شده به عنوان خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقفان آموزش برتر در تقویم دانشکده، فرصتی برای تجلیل اجتناب کرده اند خیرینی است کدام ممکن است امتحان شده های خیرخواهانه آنان در پیشبرد نیازها آموزش برتر {انجام شده} است. ۹ تنها اساس گذاران انسان سازی هستند. به عنوان جایگزین، همراه خود کمک به تربیت انسان های خوب برای پیشرفت، به ارتقای درجه محله مسلمانان {کمک می کند}.

خاشی سیوکی یکپارچه داد: واقعیت اینجا است کدام ممکن است امروزه الگو رشد دانشکده تربه حیدریه رو به {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کارها توسط خیرانی انجام تبدیل می شود کدام ممکن است تمایلی به اشاره کردن شناسایی در چنین جلساتی ندارند. برخی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی ادعا کرده اند کدام ممکن است برای بی نام ماندن به همکاری سخاوتمندانه شخصی همراه خود دانشکده یکپارچه خواهند داد. با این حال عدالت نیست کدام ممکن است کودکان این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم همراه خود خیریه هایی کدام ممکن است جایگزین یکپارچه تحصیل را برایشان فراهم کرده است شناخته شده نشوند.

وی به نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های بنیاد حمایت اجتناب کرده اند دانشکده ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اشاعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاعه سنت وقف اسلامی در محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند آن در انبساط به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی دانشکده، حاضر توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسترسازی اجباری برای این امر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل {در این} امر. بهینه برای موسسات خیریه آموزش برتر.» اجرای آراء را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها دینی خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علما در کل حیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن، تحمیل بسترهای صحیح برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم حمایت ذی نفعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب برای جلب کمک های مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی در اطمینان حاصل شود که مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فضای می خواست دانشکده همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق موسسه خیریه حامی آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله این نیازها است.

اقدامات نیکوکاران حامی دانشکده

جواد انصاری، سرپرست مسئله موسسه خیریه حامی دانشکده تربه حیدریه ذکر شد: اجتناب کرده اند مهرماه سال ۱۳۹۶ کدام ممکن است این بنیاد ورزش شخصی را تحریک کردن کرد، شاهد توسعه آموزشی، ورزشی، پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابگاهی {در این} مجموعه غول پیکر آموزشی بودیم.

وی افزود: ۵ هکتار پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰۰ متر سوله دانشکده مرکزی اجتناب کرده اند خیر موقعیت اندیش عباس کریمی، سه هکتار پایین اجتناب کرده اند خیر نقدیش وارث مرحوم حاج محمد نوریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هکتار پایین در بهتر از نیمه اهدا شد. . اجتناب کرده اند فیض آباد توسط خیر نقدیش حاجی اسماعیل افرازی اطمینان حاصل شود که رشد دانشکده تربت حیدریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدای ۵ هکتار پایین در دشت رخ توسط نیکوکار نیکوکار محمود فرشدی به یاد مرحوم ابوالحسن فرشدی برای ساختمان کالج کشاورزی اجتناب کرده اند جمله این سخاوتمندانه است.

الانصاری خاطرنشان کرد: احداث سالن ورزشی تعدادی از منظوره خشمگین یاد بابک، مروج آموزش توسط خیر نکندش مهدی، مروج آموزش همراه خود شهرت ۶۰ میلیارد ریال همراه خود محوطه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوارکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث معابر احاطه سالن. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ مسجد دانشکده توسط خیر نقدیش حاجی محمدصادق ابریشمی (در جاری مونتاژ) انعقاد تفاهم نامه احداث خوابگاه کودکان توسط فرزندان مرحوم حاجی طاهر حسن زاده در هزار کنکور سراسری. در سال ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ در تمامی منطقه های تحصیلی تربت حیدریه توسط خیر نکندیش مهندس مهدی مروج آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص مبلغ خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ میلیون ریال به کسب کامپیوتر لپ تاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلت اجتناب کرده اند تولید دیگری کارهای خیرخواهانه اعضای احترام می باشد.

بورسیه تحصیلی ۲۰ نفر اجتناب کرده اند دانشجویان آسیب پذیر دانشکده تربه حیدری توسط یکی اجتناب کرده اند مشمولان این دانشکده، صنوبر کمک ارزش اینترنتی به ۲۷۰ دانشجوی بی بضاعت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط اعضای هیئت امناء، اهدای مقوا پاداش به ۴۲۲ دانشجوی بی بضاعت دانشکده های تربه حیدری خیر. اجتناب کرده اند جمله مهندس نیک اندیش مهدی مروج تربتی همراه خود رهن ۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۰ میلیون ریالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن عملیات مونتاژ مسجد دانشکده تربت حیدریه توسط یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه تربت دانشکده حیدری. سایر کارهای خیریه کدام ممکن است انصاری اشاره کردن کرده است.

انتهای پیام/ ۷۰۰۷۹
این را برای صفحه اول اصرار دهید