صنوبر ها گرچه ماه یکبار مخلوط آوری تبدیل می شودبه مشاوره فانئوس،

محمدباقر قالیباف در صفحه توئیتر شخصی نوشت:

همراه خود تصویب مجلس نمایندگان در الگو بازرسی بودجه ۱۴۰۱، کلیه حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزدهای درست مثل اجتناب کرده اند قبیل حق التدریس، ساعتی، حق نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره باید به صورت ماهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق گرچه ماه یکبار صنوبر شود. استرس غیر قابل تحمل اقامت بر روی گروه‌های مردمان.» انصافاًً مخلوط‌آوری شده است.

انتهای پیام