طالبان، دانشگاه‌های افغانستان را تفکیک جنسیتی می‌کند
مقامات طالبان تصمیم دارند با اجرای سیاست تفکیک جنسیتی، درب‌های دانشگاه را پس از وقفه‌ای ۶ ماهه باز کنند. تصمیم بر این است که این محدودیت‌ها برای اساتید نیز اجرا شود.