طرح اردوغان برای بازگشت داوطلبانه یک میلیون پناهجوی سوریهاین طرح همه جانبه است و در ۱۳ منطقه در شمال سوریه از جمله اعزاز، جرابلس، الباب، تل ابیض، راس العین اجرا می شود. وی تاکید کرد در چارچوب این طرح، تاسیسات زیربنایی از جمله مدرسه و بیمارستان هم ساخته می شود.