عالی جادوگر عصر جدید چگونه افکار ها را می خواند؟
نمایندگی کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم نیو ایج مجیک ذکر شد: “ممکن است مجذوب هیجانی شدم کدام ممکن است او به مردمان منتقل کرد.” الان هم بعد اجتناب کرده اند این همه سال کار، وقتی مردمان اجتناب کرده اند دیدن کارهای ممکن است شادی ها زده می شوند، بافت افسون بیشتری می کنم.