عالی مقام سابق سفارت بریتانیا به جاسوسی برای روسیه متهم شده است
اسمیت روز چهارشنبه پس اجتناب کرده اند دستگیری وی توسط پلیس آلمان در ۱۰ اوت سال قبلی به بریتانیا عرضه گرفت. او پیش فرض پنجشنبه در وست مینستر به نظر می رسد شود.