عدم بهبود نمایندگی های اطلاعات بنیان به معنای باور مانترا سال نیست – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرش وی در نشست تجزیه و تحلیل راهکارهای ارتقای ساخت اطلاعات ذکر شد: پتانسیل جهان در بخش اطلاعات فوق العاده جذاب است. با این حال باید سعی کنیم اجتناب کرده اند این پتانسیل خروجی خاصی بگیریم.

وی افزود: در بحث ساخت، ورود به سرمایه فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیادی دارد. آه باید اگر رفع نشود اتفاق خاصی برای حمایت اجتناب کرده اند ساخت، ورزش های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی نمی افتد.

وی بر لزوم حمایت های مورد نیاز اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان در شهرهای فناور تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تهیه دارایی ها پولی نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیانی کدام ممکن است اطلاعات را فریب دادن می‌کنند فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نمایندگی قابلیت فریب دادن داشته باشد پیش وعده های غذایی نمی توان اساساً مبتنی بر اطلاعات باشد.

این هست در کنترل وی خاطرنشان کرد: بهبود به سختی نمایندگی های اطلاعات بنیان به معنای باور مانترا سال نیست. به عنوان جایگزین ورزش این بنگاه ها باید در نتیجه تحمیل حرفه، افزایش ثروت، درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه محله شود.

رئیس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی آذربایجان شرقی در شکسته نشده همراه خود ردیابی به اینکه در سند بهبود جهان کدام ممکن است همکاران گروه در سال های جدیدترین روی آن کار کرده اند، ۱۴ وسط غول پیکر در بخش های مختلف ایجاد شده است کدام ممکن است قابل رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار هستند.

فرش وی همراه خود ردیابی به هسته های اساسی افزایش فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اکوسیستم خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته های مرتبط همراه خود صنعت، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بر لزوم استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های سند بهبود استان برای باور مانترا سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی.